հետ

ԲՍԱԳ

  • ԲՍԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
  • ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  • ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
  • ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  • ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
  • ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
  • ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
  • ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
  • ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻՑ
Գլուխ 1 - Ներածություն Հավելվածներ
Գլուխ 2 - Իրավական դաշտ
ԳԼՈՒԽ 3 - ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Հավելվածներ
Գլուխ 4 - Բնապահպանական և սոցիալական ելակետային ուսումնասիրություններ Հավելվածներ
Գլուխ 5 - Այլընտրանքների վերլուծություն ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Գլուխ 6 Հավանական ազդեցություններ և ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ Գլուխ 7
Պարտադիր լրացման դաշտ
Պարտադիր լրացման դաշտ INVALID_EMAIL
Պարտադիր լրացման դաշտ
Պարտադիր լրացման դաշտ
Պարտադիր լրացման դաշտ