հետ

ՇՄԱԳ

 ՇՄԱԳ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Ամուլսարի բուսականության հետազոտություն (մայիս-հոկտեմբեր 2013)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Ամուլսարի բուսականության հետազոտություն (հոկտեմբեր 2013-հունիս 2014)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Ամուլսարի թռչնաբանական հետազոտություն (գարուն 2013)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Ամուլսարի թռչնաբանական հետազոտություն (գարուն 2014)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. Մատնունի ծիրանավորը Ամուլսարում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. Մատնունի ծիրանավորի գիտահետազոտական ծրագրի տարեկան հաշվետվություն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման ծրագրի տարրալվացման հարթակի տարածքի ֆաունայի առանձին խմբերի արդի վիճակի հետազոտություններ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման ծրագրի տարրալվացման հարթակի տարածքի ֆաունայի առանձին խմբերի արդի վիճակի հետազոտությունների (ավարտական հաշվետվություն) հոկտեմբեր 2013- հունիս 2014

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման ծրագրի տարրալվացման հարթակի տարածքի հողերի հիմնական տիպերի կառուցվածքի և ֆիզիկա-քիմիական կազմի գիտական հետազոտություն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. Ամուլսարի հանքավայրի հողերի հիմնական տիպերի կառուցվածքի և ֆիզիկա-քիմիական կազմի հետազոտություն 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարություն 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. Ռադիոակտիվության ազդեցության գնահատում (Radman Associates)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13. ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կառավարման պետական կոմիտեի եզրակացություն՝ Ամուլսարում ճառագայթային մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14. Մակերևութային ջրերի անալիզների պատասխաններ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15. Spring survey interpretive report

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16. Surface water management plan Amulsar project

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17. DS100 Directional dust flux report

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 18. Groundwater modelling study

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 19. Հողերի իրավունքների ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 20. Հնագիտական ուսունմասիրությունների նկարներ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 21. Հանքի շահագործման ազդեցությունները՝ ի պատասխան ներկայացված մտահոգություններին 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 22. Երկրաշարժի վտանգի գնահատում և սեյսմիկ պարամետրեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 23. ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի եզրակացություն

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 24. ՌԱԴՈՒԳԱ մթնոլորտ արտանետումների հաշվարկման ծրագիր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 25. Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 26. Ամուլսարի տարածքում հողի նմուշների անալիզների պատասխանները

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՌԵԳԼԱՄԵՆՏ

ՀԱՆՔԻ ՓԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

/arm/pages/amulsar-shmag/98/